Privacy

Privacyverklaring Minusco BV

Minusco BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Minusco BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Minusco BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Minusco BV
T.a.v. Dominic Rasking
Industrieweg 28
3133 EE Vlaardingen
Nederland

d.rasking@pgv-be.com
T +32 11 27 88 30

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Minusco BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Minusco BV (uitvoering overeenkomst)

• het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, folders en catalogi

• het bekomen van subsidiëring door de overheid (opleidingen)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslaan, verzamelen, verwerken):

• contactgegevens van mensen binnen uw bedrijf: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde

partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben

afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw

persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan

derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.

U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid

van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minusco BV • Industrieweg 28 • 3133 EE Vlaardingen • Nederland

T +31 10 445 10 69 • info@minusco.nl

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke

gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Minusco BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan

noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan

wel op grond van de wet is vereist.

• Kastickets: 1 maand

• Transportfacturen: 1 jaar

• Garantiebewijzen: 2 jaar

• Aankoopfacturen: 2 jaar

• Prospecten: 2 jaar

• GDPR: 5 jaar

• Bankdocumenten: 5 jaar

• Gegevens van werknemers: 5 jaar

• Facturen: 5 jaar

• Boekhoudkundige stukken ter verantwoording bij

belastingcontrole: 7 jaar

• Facturen en contracten van onroerende goederen,

aannemers en architecten m.b.t. bouwen en verbouwen:

10 jaar

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te

beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we

bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens Minusco BV van uw

gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan

geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid

op al onze systemen;

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van

persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze

te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang

van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering

van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met

ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens

door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van

u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om

u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan

voornoemde verzoeken.

Webshop powered by Marcando